CoolTourA

חברת תיירות
03-5063004, 03-5066013, 052-3366569

תנאי ומידע כללי

תנאים ומידע כללי:

הטיולים  מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול וההשתתפות בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.
 
ביטולים (בהתאם ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן):
כל האמור להלן הינו בכפוף להוראות חוק ותקנות הגנת הצרכן לגבי עסקאות בהן החוק והתקנות כנ"ל חלים על המארגנים.
דמי הרישום בסך 47 $ כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו בשום מקרה ואשר יגבו בעת ההרשמה, כוללים אפשרות ביטול ויכסו את הנוסע, אם מסיבה כלשהיא נאלץ הנוסע לבטל השתתפותו בטיול שאליו נרשם עד 5 ימי עבודה לפני יציאת הטיול האמור, למעט כמפורט להלן:
דמי ביטול בגין שירותי הקרקע:
עד 5 ימי עבודה* לפני מועד היציאה – ללא דמי ביטול (למעט בטיולים לתאילנד ופורטוגל - עד 7 ימי עבודה*. ארה"ב, מרוקו, סין ויפן  – עד 10 ימי עבודה*. קנדה והרי הרוקי, רוסיה והמדינות הבלטיות – עד 14 ימי עבודה*). פחות מ-5, 7, 10 או 14 ימי עבודה בהתאם – 50% ממחיר סידורי הקרקע.
אי הגעה לטיול (  (No Show– דמי ביטול מלאים.
 
דמי ביטול בגין הטיסות:
דמי הביטול בגין הטיסות הינם בנוסף לדמי הביטול בגין שרותי הקרקע.
בגין טיסות מת"א וחזרה לת"א :
עד 46 יום* לפני היציאה – ללא דמי ביטול.
31-45 יום* לפני היציאה – 750$.
22-30 יום* לפני היציאה – 1,250$ או דמי ביטול מלאים בטיולים בהם מחיר הטיסה הינו עד 850$.
0-21 יום* לפני היציאה – דמי ביטול  מלאים.
בגין טיסות פנימיות:
עד 31 יום* לפני היציאה – ללא דמי ביטול.
0-30 ימים* לפני היציאה – דמי ביטול מלאים.
נוסע שיעבור מטיול לטיול פחות מ-21 יום* לפני היציאה, יחויב בדמי ביטול המפורטים לעיל כאילו ביטל השתתפותו בטיול.
כמו כן יחויבו הנוסעים בדמי ביטול שגובות חברות התעופה עבור טיסות הפנים, בכפוף למדיניות חברות התעופה.
בכל מקרה של שינוי כלשהוא בתכנית הטיול והודעה לנוסעים טרם היציאה, שמורה לנוסעים הזכות לבטל את הטיול בתוך 72 שעות מיום ההודעה על השינוי ללא דמי ביטול כלשהם.
כתאריך הביטול יראו רק את היום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרד המארגנים. המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם, או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול ע"פ שיקול דעתם ויציעו לנוסע השתתפות בטיול אחר. כמו כן שומרים המארגנים לעצמם את הזכות לצרף מטיילים לקטע מטיול מקביל הזהה לתוכנית המקורית או שהמארגנים יחזירו כל המקדמה ששולמה ובכך יצאו ידי חובתם כלפי הנוסע.
לגבי עסקאות בהן חלים על המארגנים חוק ותקנות הגנת הצרכן, ביטול עסקה ע"י הצרכן יהיה בהתאם להוראות הגנת הצרכן(ביטול עסקה) התשע"א – 2010 ובמקרה של עסקת מכר מרחוק(כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) גם בהתאם להוראות סע' 14ג' עד 14ה' לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, ודמי הביטול יהיו בגובה המקסימלי המותר לפי החוק והתקנות הנ"ל.
      *ימי עבודה – ימים ב', ג', ד', ה'.
עקב סכומם הגבוה של דמי הביטול, מומלץ להצטייד (מיד עם ביצוע ההרשמה לטיול) בפוליסת ביטוח מקיף, אשר כוללת ביטוח נגד ביטול ומכסה את הנזקים העלולים להיגרם עקב ביטול ו/או הפסקת הטיול.

מסמכים:
יש להצטייד בדרכון בר תוקף ל-6 חודשים לפחות (מיום ההגעה לעיר היעד הראשונה בטיול).
על לקוחות הנוסעים בדרכונים זרים מוטלת האחריות לבדוק את תנאי הכניסה למדינה/מדינות הטיול.
נציגי המכירות אינם מוסמכים במסירת מידע המתייחס לדרכון שאינו ישראלי אלא אם ניתן באופן כתוב לנוסע במסמך רשמי חתום.
חברת "CoolTourA" אחראית, באם יש צורך, לאשרת כניסה מתאימה אך ורק עבור מחזיקי דרכון ישראלי.
אשרות - באחריותו של הנוסע ו/או סוכן הנסיעות למעט מקרים בהם נכתב אחרת. בכפוף ובהתאם לדרישת השלטונות המקומיים, חלה החובה על הנוסעים לוודא שקיימים 3 דפים ריקים רצופים בדרכון.
 
השתתפות בטיול:
המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שקול דעתם ולא על פי שקול דעת של כל אדם אחר. המארגנים יחזירו לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול באופן יחסי למספר ימי הטיול בהם השתתף ובניכוי ההוצאות שנגרמו למארגנים, אם נגרמו.
יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 25 נוסעים לפחות, ואין הגבלה למספר מקסימלי של משתתפים. בטיול ישתתפו נוסעים כמספר מקומות הישיבה באוטובוס.
 
גילאי המשתתפים:
הטיולים  פתוחים להרשמה לכל הקהל. לא תתקבל תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם. טיולים התחומים בקבוצות גיל הינם בבחינת המלצה בלבד. אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלת הגיל.
 
נוסע בודד:
לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. לא ניתן להבטיח שותף מתאים מכל בחינה למעט מין (ראה פרק "עישון"). נוסע בודד אשר נמצא לו שותף ולפני היציאה שותפו לחדר ביטל טיולו, יחויב בתוספת ליחיד בחדר.
 
החזרים:
סוכני הנסיעות, המארגנים, נציגיהם, מלווה הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים הנוכחיים. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי המלון, כניסה לאתרים וכיו"ב.
עקב סכומם הגבוה של דמי הביטול, מומלץ להצטייד (מיד עם ביצוע ההרשמה לטיול) בפוליסת ביטוח מקיף, אשר כוללת ביטוח נגד ביטול ומכסה את הנזקים העלולים להיגרם עקב ביטול ו/או הפסקת הטיול.
 
תחבורה:
בטיולים המפורסמים יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים כפי שפורטו במסלול כל סיור וטיול. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בימים או בערבים החופשיים למקומות בילוי ואתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי, בילויי או סיורי בחירה ואלו שהם בגדר אפשרות.
במקומות בהם צוין כי האוטובוס הינו ממוזג אויר, אין המארגנים מתחייבים שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים.
תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה. על הנהג חלה חובת מנוחה על פי החוקים הקשורים לימי ושעות המנוחה בכל מדינה.
 
בתי מלון:
המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים. בתי מלון רבים בעולם הנמצאים במרכזי הערים, הינם ישנים, או בסביבה מסחרית סואנת בעוד בתי המלון שמחוץ למרכזי הערים, בדרך כלל הינם חדשים יותר ובסביבה שקטה.
במקרה של אכסון מחוץ למרכז העיר יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס לבצוע תכנית הטיול. האכסון בבתי מלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות כפי שנקבע על ידי המלון.
יתכנו חדרים מסוג "קומבי", דהיינו מיטה אחת ועוד ספה הנפתחת למיטה, הכל בהתאם לאפשרות בתי המלון.
נוסע בודד ישוכן בחדר עם נוסע זר אחר מהקבוצה ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה.
נוסע המעוניין בחדר ליחיד, חייב להזמין זאת מראש בארץ, תמורת תשלום נוסף. אין המארגנים מתחייבים לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. יתכנו מקרים חריגים בהם מטייל שהזמין חדר ליחיד ישוכן בחלק קטן של הטיול בחדר זוגי עם מטייל נוסף או שניים. במקרה כזה יוחזר לנוסע חלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר יחיד, באופן יחסי לאותם ימים בהם לא שהה בחדר ליחיד.
במקרה של הזמנת חדר ל-3 איש או יותר, תיתכן אפשרות שבמקרה כזה תוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי, יתכן מיטה/מיטות מתקפלת/מתקפלות. אין המארגנים מתחייבים לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר זוגי במקרה כזה.
בארה"ב הנוהג הוא שבתי המלון מספקים חדר בעל שתי מיטות בלבד או מיטה זוגית אחת. משפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד תתאכסן בחדר אחד בן שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן מיטה זוגית, ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר.
בטיולי משפחות יוכנסו 2 מיטות מתקפלות לחדר. במקרים בהם תתאכסן משפחה אחת ב-2 חדרים, תבקש חברת "CoolTourA" חדרים צמודים (ללא התחייבות לספק זאת) אך ללא דלת מקשרת.
בטיולי משפחות לארה"ב – נא ראו פירוט בעמוד "המחירים כוללים/אינם כוללים".
המארגנים מביאים לתשומת לב הנוסע את הנוהג בקשר לכניסה ויציאה של אורחים לבתי מלון. כניסה בדרך כלל החל משעה 14:00 ויציאה לפני השעה 12:00 וזאת על מנת לאפשר למלון את ניקוי, סידור ואוורור החדרים לקראת האורחים הבאים. ייתכנו מקרים בהם תאלץ הקבוצה להמתין לכניסה לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות הנ"ל.
בתי המלון יהיו בהתאם לרמה או רמה דומה לאלו המפורסמים בחוברת לגבי כל טיול וטיול. חלוקת החדרים מתבצעת ע"י בתי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים. יתכנו מקרים בהם יקבלו מטיילים חדרים פחות טובים מהרמה הכללית של בית המלון או מחדרים שקבלו מטיילים אחרים. אין אפשרות להבטיח קומה מסוימת, או אגף מסוים, או חדר מסוים.
חדר לבודד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר לזוג, אולם, מומלץ לנוסע בודד להזמין חדר ליחיד וכך תשמר לו הפרטיות. המארגנים משתמשים במגוון רחב של בתי מלון ולעתים קורה שבית המלון נמצא בתהליך שיפוצים ו/או שלידו אתר שנמצא בבניה ו/או שמתקיים אירוע/ים בבית המלון. במקומות רבים בעולם נהוג לכבות את מזגני האוויר לאחר שעה מסוימת בלילה, והמזגן אינו פועל כל הלילה. גם כאן אין למארגנים שליטה ו/או יכולת להשפיע בעניין. בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש ואולם, במקרים אחרים, יתכנו שינויים עקב הזמנות יתר ו/או תערוכות וירידים המתקיימים בתאריכים מקבילים. במקרה כזה המארגנים שומרים לעצמם את הזכות למצוא מלון חליפי באזור כאשר תכנית הטיול לא תפגע או תשונה.
בטיולים המסומנים בכוכבית והמשנים מקום לינתם יתכנו שינויים קלים במסלול הטיול הנובעים מן האמור ועל פי שיקול דעת המארגנים.
מיזוג אויר – ביעדים מסוימים, בעיקר במרכז וצפון אירופה, ביעדים כמו סקנדינביה, סלובניה, שווייץ, אוסטריה, גרמניה, רומניה, גאורגיה, ארמניה ועוד, חברת "CoolTourA" אינה מתחייבת למיזוג אויר בבתי המלון באזורים אלו.
רשימת בתי המלון תימסר למטיילים טרם יציאת הקבוצה מהארץ. עם זאת יתכנו שינויים של הרגע האחרון, בעיקר בעונה, מסיבות שאין למארגנים שליטה עליהן ואין המארגנים מתחייבים שלא יהיו שינויים כאלה גם לאחר צאת הקבוצה מהארץ.
 
נוסע קטין – ליווי ואישורים נדרשים:
מבוגר המלווה או טס עם ילד שאיננו ילדו שלו, ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, יהיה חייב המבוגר להציג בדלפקי חברות התעופה ובביקורת הגבולות מסמך נוטריוני המאשר, כי הורה הילד יודע ומאשר את הליווי או הטסת הילד עם הנוסע, וכן לחתום על טופס משמורת זמנית TEMPORARY GARDIAN. ללא אישור נוטריוני זה לא יתקבלו הנוסע והילד לטיסה. לצורך העניין מבוגר הינו נוסע מעל גיל 18. לא יתקבלו נוסעים קטינים ללא ליווי מבוגר.
 
מלווה הקבוצה:
מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסדורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו"ב. יתכנו מקרים בהם המלווה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו"ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים אשר ידאג לסידורים השונים בנמל התעופה. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל, ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי.
חברת "CoolTourA" אינה מתחייבת על שיבוצי מדריכים ייחודיים לטיולים השונים והשיבוצים הקיימים ו/או המפורסמים כפופים לשינויים.
בטיולי משפחות יהיה אחראי כל משתתף מבוגר על ילד/ילדים שנרשמו איתו לטיול. מובהר בזאת כי מלווה הקבוצה אינו צריך ו/או אינו אחראי בטיפול ושמירה אישית על ילד ללא מבוגר משתתף.
 
נזקים - ביטוח:
אין המארגנים  אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כל שהיא והמארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי נרחב  כולל כיסוי לספורט אתגרי, המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל. המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים את תוכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב, ולפיכך אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת זו וכיו"ב, על ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל, כדי לגרוע או לפגוע בזכותו של הנוסע כאמור.
 
כלכלה:
בכל הטיולים פורטו מספר וסוגי הארוחות אשר יינתנו במקומות השונים, ואשר כלולות במחיר הטיול. המארגנים מסבים בזאת תשומת לב הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמויות ואופן הגשתו.
 
ארוחות בוקר, צהריים וערב:
ארוחות הבוקר הן קונטיננטליות (למעט ביעדים בהם צוין שארוחות הבוקר הן ,Buffet מזנון חופשי, אמריקאיות ו/או כל סוג אחר של ארוחות בוקר שאינן מצוינות כקונטיננטליות) וכוללות תה או קפה, לחמנייה או לחם, ריבה, חמאה וכו'. ארוחות בוקר מלאות ניתן לקבל במלון תמורת תוספת תשלום. ארוחות הבוקר, כמו גם ארוחות הצהריים ו/או הערב, יכולות להינתן במסעדת המלון, ו/או באולם מיוחד במלון המשמש לצורך זה קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד, ו/או במסעדות מקומיות מחוץ למלון. כמו כן ארוחות הבוקר עשויות להיות מוגשות ארוזות לחדרי הנוסעים.
ארוחות הבוקר בחו"ל אינן כוללות ירקות ואינן עומדות בסטנדרטים של ארוחות הבוקר הישראליות במגוון ובשפע שלהן.
ארוחות הבוקר, הצהריים ו/או הערב יהיו בתפריט קבוע מראש(ללא אפשרויות לשינויים), ו/או בסגנון מזנון ו/או בסגנון מזנון חופשי.
ארוחות המזנון ו/או המזנון החופשי הינן ארוחות המוגשות כמזנון ואינן ארוחות של "אכול כפי יכולתך".
פרוט מדויק בהתאם לסעיף "המחיר כולל" המופיע בגוף כל תכנית טיול.
 
ארוחות בטיסות:
ארוחות בטיסות תסופקנה בכפוף למדיניות ותנאי חברות התעופה והמארגנים אינם אחראים לארוחות אלו. עקב מדיניות שונה בין חברות התעופה השונות, מומלץ לבדוק בעת ההרשמה האם ארוחות כלולות בטיסות ואם כן, מה סוג הארוחה.
 
מנין ימי הטיול:
במניין ימי הטיול המפורסמים בחוברת זו נכללים יום היציאה ויום החזרה גם אם בימים אלו  לא נכללת תכנית סיורים. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה. המארגנים אינם אחראים בגין טיסות היוצאות בשעות אחה"צ או הערב ו/או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה. במקרה של שינוי תאריך יציאת הטיול או חזרתו המחייב תוספת לילות בחו"ל, תחול תוספת זו על המטייל.
 
קיצור או הארכת ימי הטיול:
יתכנו מקרים שעקב אילוצי טיסות או אחרים יוארך הטיול או יקוצר. במקרים אלו יינתן זיכוי בסך 40$-80$ לכל לילה בלתי מנוצל ולחילופין תיגבה תוספת בסך 40$-80$ לכל לילה נוסף.
 
תכנית הטיול:
קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו מהותית כתוצאה מהשילוב.
 
תופעות טבע ואחרות חריגות:
חברת "CoolTourA" לא תהיה אחראית במקרים של כוח עליון ותופעות טבע חריגות (שיטפונות, רעידות אדמה, שלג, ערפל וכד') ו/או נסיבות אחרות (הפגנות ומהומות מקומיות, הפסקות חשמל וכד'), העלולות לגרום לשינוי ו/או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן, אשר יעשו על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת "CoolTourA".
 
טיסות:
הטיסות מבוצעות ע"י חברות תעופה סדירות ו/או בטיסות שכר ו/או בטיסות בתנאי חכירה מיוחדים ואולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. יתכנו מקרים חריגים, בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים), יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה מזו של שאר חברי הקבוצה. במקרה שכזה יעשו המארגנים כל שביכולתם על מנת לצמצם את הפגיעה בנוסע.
כל שינוי ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה, לא יהווה עילה לתביעה כנגד חברת "CoolTourA". במקרים אלו האחריות כולה היא של חברות התעופה וחברת "CoolTourA" תהיה פטורה מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל שכזה.
ההושבה בטיסות מתבצעת ע"י חברות התעופה ועל כן לא ניתן במסגרת הטיסה הקבוצתית לבחור מקומות ישיבה.
ישנם טיולים שהחזרה שלהם ארצה מאוחרת. הדבר מאפשר יום נוסף בטיול, אולם צריך לזכור שפינוי החדרים הוא עד 12:00 בצהרי היום.
בטיולים החוזרים במוצ"ש פינוי חדרים בשעות הצהריים ובשעות אחה"צ המאוחרות נסיעה לנמל התעופה (יתכן לפני יציאת השבת).
ניתן בתשלום נוסף ומראש להזמין את החדר ליום נוסף וכך יוכל המעוניין בכך "להחזיק" בחדרו עד שעת היציאה. שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה, יביא לשינוי אורך הטיול ולשינויים במסלול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו ע"י המטיילים. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מועדי יציאת הטיול יכולים להשתנות גם במספר ימים וזאת עקב  אילוצי טיסות. חברת "CoolTourA" מבצעת את ההטסה בטיולים גם בחברות תעופה זרות החברות ביאט"א וגם בחברות שכר. לחברה הזכות לשנות את חברת התעופה אשר פורסמה כחברה המטיסה את הנוסעים וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בחברת "CoolTourA".
טיסות פנים: יתכנו מקרים בהם טיסות הפנים בטיולים השונים לא יתבצעו בטיסות ישירות אלא דרך יעדי ביניים.
"מטען בטיסות הפנים בארה"ב וקנדה - חברות התעופה יגבו תשלום לכל מזוודה, אשר ישולם במקום ישירות ע"י המטיילים (25$ למזוודה ראשונה ו-35$ למזוודה שנייה). תנאי הטסת המטען בטיסות (גודל ומשקל), כמו גם הסכום  נקבעים ע"י חברות התעופה וכפופים לשינויים".
טיסות שכר וטיסות בתנאי חכירה מיוחדים: חלק מהטיולים מתבצעים בטיסות שכר ו/או בתנאי חכירה מיוחדים, ו/ או בטיסות סדירות בתנאי חכירה מיוחדים בכפוף לתנאי ההזמנות והביטול של טיסות שכר וטיסות בתנאי חכירה מיוחדים.
 
עישון:
בזמן נסיעה לא יותר העישון. יערכו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים. קיימים בתי מלון רבים האוסרים עישון בחדרים. אין החברה מתחייבת לספק חדר למעשנים. בכל מקרה של נוסע מעשן בחדר עם נוסע  שאינו מעשן יחול איסור עישון בחדר.
העישון בבתי המלון אסור בהחלט ונוסעים אשר יעשנו בחדרים יהיו כפופים לקנסות כספיים. לצורך כך, כרטיס האשראי של המטיילים יועמד כביטחון לרשות המלונות בעת תהליך קבלת החדרים.
 
חיסונים:
למידע כללי ובאחריות הנוסע לבדוק ולעיין באתר משרד הבריאות – www.health.gov.il.
 
כללי:
טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים בחוברת זו מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי חברת "CoolTourA" או הבאים מכוחם ("המארגנים") כל זאת בהתאם לשקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב - תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חליפיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתכנית וכיו"ב. פרוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים כאמור. סוכן הנסיעות הינו שליחו של הנוסע לכל דבר ועניין. על הנוסע מוטלת החובה לדאוג ולוודא קבלת אישורי כניסה ("ויזות") לארצות הדורשות אישורים כאלה וזאת בהתאם לארצות הביקור במסלול הטיול. אין המארגנים אחראים למידע שאינו נמסר על ידם בכתב או הסותר את האמור בהודעה זו.
 
חילוקי דעות:
עצם הרשמתו של נוסע לטיול כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבחוברת זו. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד המארגנים ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני החברה לא יאוחר מתום 90 יום לאחר חזרת הקבוצה ארצה. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם וגם/או יחד עם משרד הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.
 
זיכויים והחזרים:
החזרים וזיכויים יכולים להינתן אך ורק בארץ, באמצעות סוכן הנסיעות שלך. מלווה הקבוצה אינו מוסמך להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם, כגון: אי ניצול שירותים לאחר תחילת הטיול.
 
ביטול יציאה:
המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול על פי שיקול דעתם. המארגנים יודיעו לנוסע באמצעות סוכן הנסיעות על ביטול הטיול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שיודע להם על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול הטיול. במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע השתתפות בטיול אחר.
יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 25 נוסעים לפחות. 
למידע נוסף נא ליצור קשר בטל': 03-5063004, 03-5066013